Vzor - Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Adresa:

telefon:
e-mail: 

 

Příjemce:
DJURGARDEN s.r.o.
28614089
Mylnářovická 318
Volary, 38451


 

V .........................., dne ................. 2017

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ………................. jsem ve vašem e-shopu www.swanson.cz  zakoupil produkty/produkty:

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Produkty vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… korun a ……… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ………............................................................., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem
 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 


Přílohy:

Kopie kupního dokladu nebo číslo faktury(nehodící se škrtněte):

.....................................................................