Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

GDPR

Prodávající DJURGARDEN s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108G, 101 00 Praha 10, IČ: 28614089, zapsaná u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 240168 zpracovává v rámci Své činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje Kupujících:

 • V případě fyzických osob: jméno a příjmení; adresu bydliště; emailovou adresu; telefonní číslo.
 • V případě společností: jméno a příjmení kontaktních osob; telefonní číslo kontaktních osob; e-mailovou adresu kontaktních osob; název společnosti; emailovou adresu společnosti; fakturační adresu; IČ, DIČ.

Výše uvedené osobní údaje je třeba zpracovat za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a
povinností smluvních stran.

Takové zpracování umožňuje:

 • článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a
 • článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

Osobní údaje budou zpracovávány DJURGARDEN s.r.o. za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Zpracování daných osobních údajů provádí zejména DJURGARDEN s.r.o. a její zaměstnanci na pozicích:

 • správce eshopu, expedice a účetní za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy

Zpracování daných osobních údajů provádí zejména DJURGARDEN s.r.o., osobní údaje však pro ni ně mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany:

 • Poskytovatel dopravních služeb Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306

Kupující mají podle Nařízení a na základě dohody Společných správců právo:

 • požadovat po DJURGARDEN s.r.o. informaci, jaké osobní údaje Kupujících zpracovává,
 • vyžádat si u DJURGARDEN s.r.o. přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po DJURGARDEN s.r.o. výmaz těchto osobních údajů, tento výmaz DJURGARDEN s.r.o. provede, nebude-li v rozporu se zákonem nebo oprávněnými zájmy DJURGARDEN s.r.o. ,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud má Kupující za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • na přenositelnost údajů,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu DJURGARDEN s.r.o. .